บัญชีรายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน(QCL)

บัญชีรายชื่อกิจกรรมงานการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e Commerce)
รายงาน (Export to Excel)
x
ลำดับ 
SortID 
ชื่อกิจกรรม(ภาษาอังกฤษ) 
กิจกรรมกรม 
1 ALL-EC0001Alibaba-
2 ALL-EC0002KlangOne-
3 ALL-EC0004HKTDC.com -