สมัครและเบิกจ่าย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ SMEs Pro-active เท่านั้น คู่มือการใช้งาน

หลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการฯ

ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ลักษณะของกิจกรรมที่ให้    การสนับสนุน

เป็นงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วงเงินสนับสนุนและจำนวนสิทธิ์

แบ่งประเภทเป็น2 ประเภท งานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ(Overseas Trade Fair) และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership BOP)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว

การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้วจะนับเป็นการใช้สิทธิ์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การยกเลิกมีเหตุสุดวิสัย อาทิ ผู้จัดงานยกเลิก หรือเลื่อนกาหนดการจัดงาน หรือไม่สามารถจองพื้นที่แสดงสินค้าได้ (ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน) เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
 

รายละเอียดเงื่อนไขการสนับสนุน เอกสารประกอบการสมัคร และรายการเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุน

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายการเอกสารประกอบการสมัครโครงการ

รายการเอกสารประกอบการสมัครโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายการเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน

เอกสารการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

S__96641033.jpg

S__92586084.jpg

อธ.jpg

ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดติด STICKER โครงการฯและถ่ายรูปคูหา (ต้องมีป้ายชื่อบริษัท สินค้า และ stickerโครงการฯ)