หลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ลักษณะของกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน

เป็นงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วงเงินสนับสนุนและจำนวนสิทธิ์

แบ่งประเภทเป็น2 ประเภท งานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ(Overseas Trade Fair) และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership BOP)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว

การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้วจะนับเป็นการใช้สิทธิ์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การยกเลิกมีเหตุสุดวิสัย อาทิ ผู้จัดงานยกเลิก หรือเลื่อนกาหนดการจัดงาน หรือไม่สามารถจองพื้นที่แสดงสินค้าได้ (ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน) เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
 

รายละเอียดเงื่อนไขการสนับสนุน เอกสารประกอบการสมัคร และรายการเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุน

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายการเอกสารประกอบการสมัครโครงการ

รายการเอกสารประกอบการสมัครโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายการเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน

เอกสารการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Byond Thursday_Panel Discussion-02 (1)1.jpg

Banner_1200x630.jpg

webinar6-all-speaker-qr-code.jpg

ติดต่อสอบถาม