บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)

บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)
สำหรับโครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ลำดับ รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม เงื่อนไข หมายเหตุ
1 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
2 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter 4.0 Plus” รุ่นที่ 16
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” เฉพาะแค่รุ่นที่ 16 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 20 ก.ค. 2561
3 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • ได้รับประกาศนียบัตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70
 • อบรมที่สถาบัน NEA
 • อบรม Online
4 หลักสูตร “SMEs Genius Exporter”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
5 โครงการ “พัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
6 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล)
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
7 โครงการ “พัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
8 หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Digital Marketing For Entrepreneurs)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
9** หลักสูตรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs (SMEs Shift up to Global)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 • จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งกรมจัด ได้ที่สถาบัน NEA หรือ โทร.  0-2507-8131 / 8146 / 8152 

** สำหรับหลักสูตร SMEs Shift up to Global สามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรมฯ (FTI) โทร. 02-345-1243 / 02-345-1000 ต่อ 1405 **


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปรับปรุง ณ เดือนมิถุนายน 2562
(จากมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 (42))