บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)

บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)
สำหรับโครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ลำดับ รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม เงื่อนไข หมายเหตุ
1 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter”
  • ได้รับประกาศนียบัตร
 
2 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter 4.0 Plus” รุ่นที่ 16
  • ได้รับประกาศนียบัตร
  • เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” เฉพาะแค่รุ่นที่ 16 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 20 ก.ค. 2561
3 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”
  • ได้รับประกาศนียบัตร
  • ได้รับประกาศนียบัตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70
  • อบรมที่สถาบัน NEA
  • อบรม Online
4 หลักสูตร “SMEs Genius Exporter”
  • ได้รับประกาศนียบัตร
 
5 โครงการ “พัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA)”
  • ได้รับประกาศนียบัตร
 
6 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล)
  • ได้รับประกาศนียบัตร
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ได้ที่สถาบัน NEA หรือ โทร.  0-2507-8131 / 8146 / 8152


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปรับปรุง ณ เดือนตุลาคม 2561
(จากมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 (39))