บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)

บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง (Qualified Training List : QTL)
สำหรับโครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2562 - 2567

ลำดับ รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม เงื่อนไข หมายเหตุ
1 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
2 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter 4.0 Plus” รุ่นที่ 16
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” เฉพาะแค่รุ่นที่ 16 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 20 ก.ค. 2561
3 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • ได้รับประกาศนียบัตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70
 • อบรมที่สถาบัน NEA
 • อบรม Online
4 หลักสูตร “SMEs Genius Exporter”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
5 โครงการ “พัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
6 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล)
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
7 โครงการ “พัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
8 หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Digital Marketing For Entrepreneurs)”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
9 โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)
 • ได้รับประกาศนียบัตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 50 
 • อบรม Online
10 โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA”
 • ไม่มีประกาศนียบัตร
 
11 โครงการสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 
12 หลักสูตรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs (SMEs Shift up to Global)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 • จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 
13 หลักสูตร FTI GO Global : Power of Branding & Marketing สร้างพลังแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก    
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 • จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 
14 หลักสูตร  Modern Exporter    
 • ได้รับประกาศนียบัตร  (EXIM Bank)
 • จัดทำโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM Bank) 
15 หลักสูตร  Global Exporter
 • ได้รับประกาศนียบัตร  (EXIM Bank)
 • จัดทำโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM Bank) 

 

ติดต่อสอบถาม 

หลักสูตรที่ 1-11 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)  โทร 1169 กด 1 กด 1

หลักสูตรที่ 12-13 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) โทร. 0-2345-1243 / 02-345-1000 ต่อ 1405 

หลักสูตรที่ 14-15 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) โทร 02-169-9999 ต่อ 3521, 3523  E-mail: exac_event@exim.go.th 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปรับปรุง ณ เดือนเมษายน 2565
(จากมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 (55))