รายละเอียดFAQ

1. SMEs Pro-active คืออะไร? (What’s SMEs Pro-active Program?)

  • SMEs Pro-active คืออะไร?

โครงการ SMEs Pro-active มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย  ในตลาดโลก โดยการสนับสนุนให้ SMEs สามารถขยายช่องทางในตลาดต่างประเทศด้วยตนเองได้มากขึ้น  ผู้ประกอบการสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมด้วยตนเองตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท ซึ่ง SMEs จะได้รับประโยชน์โดยตรงในการเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะการขยายตลาดผ่านช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ

  • What’s SMEs Pro-active Program?

The SMEs Pro-active program aims to empower Thai SMEs to expand overseas sales channels, thereby raising their competitive advantage in the global market. Participating entrepreneurs may choose applicable activities they deem fit according to the companies' marketing strategies. The SMEs will benefit directly from international market penetration and expansion through new trade channels.