รายละเอียดFAQ

14. กรณีที่ไม่สามารถขอใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากผู้จัดงานได้ (ตัวอย่าง email ใบรับรองแทนใบเสร็จ และแบบฟอร์มชี้แจง)

-แบบฟอร์มชี้แจง
-ตัวอย่าง email และใบรับรองแทนใบเสร็จ

1.กรณีที่ไม่สามารถขอใบแจ้งหนี้จากผู้จัดงานได้ ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทยืนยันรายการค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ และเหตุผลที่ไม่สามารถเรียกใบแจ้งหนี้ต้นฉบับได้
2.กรณีที่ไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินจากผู้จัดงานได้ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
(1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้จัดงานยืนยันการชำระเงิน หรือยืนยันว่าเอกสารที่ยื่นประกอบการเบิกจ่ายอื่นใดสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้
เช่น ใบ Statement หรือใบ Account Statement หรือใบ Invoice ที่ประทับตรา Official Receipt หรือประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว หรือ Final Invoice ที่ประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว และ
(2) ใบรับรองแทนใบเสร็จ

(กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการฯ