รายละเอียดFAQ

15. การรับเงินสนับสนุนด้วยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ผู้ประกอบการที่ประสงค์รับเงินสนับสนุนด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แทนการรับเช็ค ในขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โปรดยื่นเอกสารให้สภาที่ท่านเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้

  1. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  (ตัวอย่างการกรอก)
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ ลงนามและประทับตราบริษัท

 

หมายเหตุ

- ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินคืนจะต้องตรงกับชื่อที่ใช้สมัครขอรับการสนับสนุน
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ธนาคารจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที แต่หากเป็นธนาคารพาณิชย์อื่น ธนาคารจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
- กรณีที่บัญชีปลายทางเป็นบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่น การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จะยังไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินได้