รายละเอียดFAQ

3. "ถ้ายังไม่เคยส่งออก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ ?"

  สามารถสมัครได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” หรือ “SMEs Genius Exporter” หรือ หลักสูตรอื่นๆ ที่กรมอนุมัติเพิ่มเติม (หากมี) หรือหลักสูตรของสภาซึ่งกรมฯ ได้ให้การรับรอง 

     และ

  • เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (Thailand Week) หรือ งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) หรือ คณะผู้แทนการค้าไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น