รายละเอียดFAQ

3. "ถ้ายังไม่เคยส่งออก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ ?"

สามารถสมัครได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

  1. เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” หรือ “SMEs Genius Exporter” หรือ หลักสูตรอื่นๆ ที่กรมอนุมัติเพิ่มเติม (หากมี) หรือหลักสูตรของสภาฯ ซึ่งกรมฯ ได้ให้การรับรอง (บัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง หรือ Qualified Training List : QTL)
    และ
  2. เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (Thailand Week) หรือ งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) หรือ คณะผู้แทนการค้าไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น (สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ โทรสอบถามได้ที่ 1169)

** เฉพาะกิจกรรมกลุ่ม Cross-Border e-Commerce ใช้เพียงข้อ 1 ข้อเดียว