รายละเอียดFAQ

5. โครงการ SMEs Pro-active สนับสนุนการเข้าร่วมงานและกิจกรรมอะไรบ้าง?

  • งานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)

วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่องานได้ที่ https://bit.ly/3u9X7Pw

  • งานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition)

วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่องานได้ที่ https://bit.ly/39t73vL
 

  • กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ(Business Opportunities & Partnership: BOP)
    รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจรูปแบบ Showroom ในช่วงการจัดงาน Fashion Week ในต่างประเทศ

วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่องานได้ที่ https://bit.ly/3cCfs1N

  • กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce)

วงเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อแพลตฟอร์ม

หมายเหตุ งานที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเว็บไซต์โครงการก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกัน
โดยต้องเป็นงานที่มีศักยภาพและเน้นการเจรจาธุรกิจเป็นหลัก

กิจกรรมและวงเงินสนับสนุน